Танысу

Знакомство

Главная>> Разговорник>
 
Атыњ(ыз) кім? Как тебя (Вас) зовут?
Атым Нђрлан Меня зовут Нурлан
Бђл адамныњ аты кім? Как зовут этого человека?
Ол кім? Кто он?
Бђл кісі - меніњ досым Этот человек мой друг
-жолдасым -товарищ
-ѕкем -отец
-інім -младший брат
-кџйеуім -муж
-жаќсы танысым -хороший знакомый
-ескі танысым -старый знакомый
Сен мынау кісіні білесіњ бе? Ты знаешь этого человека?
Танысу Знакомиться
Таныстыру Знакомить
Танысып ќойыњыздар Познакомьтесь
Таныс болайыќ Будем знакомы
Сізбен танысуѓа рђќсат етіњіз Разрешите с Вами познакомиться
Сенімен танысуѓа бола ма? Можно с тобой познакомиться?
Сізбен танысќаныма ќуаныштымын Рад с Вами познакомиться
Сізді љз достарыммен таныстырѓым келеді Хочу познакомить Вас с моими друзьями
Мені љз жолдастарыњызбен таныстырыњызшы Познакомьте меня пожалуйста с Вашими товарищами
Сізге љзімніњ досым танысуѓа рђќсат етіњіз Разрешите познакомить Вас с моим другом
Мен оны таныс екен деп ќалдым Я принял его за знакомого
Мен онымен бір кездерде таныс едім Я был когда-то с ним знаком
Танысып ќоялыќ, мен... Разрешите представиться, я ...
Мен жђмысшымын Я рабочий
-студентпін -студент
-мђѓаліммін -преподаватель
-дѕрігермін -врач
Сіздер таныссыздар ма? Вы знакомы?
Иѕ, таныспыз Да, знакомы
Жоќ, таныс емеспіз Нет, не знакомы
Біз бђрыннан таныспыз Мы давно знакомы
Біз жуырда ѓана таныстыќ Мы недавно познакомились
Сіз жайында маѓан айтќан Мне о Вас говорили
Мен сіз туралы естігенмін Я слышал о Вас
Біз танысып та џлгердік Мы уже знакомы
Сіз ќайдан келдіњіз? Вы откуда?
Сен ќай жерден келдіњ? Ты откуда?
Мен Ресеядан келдім Я приехал из России
Сен ќайда тђрасыњ? Где ты живешь?