Абай Ќђнанбаев

Абай Кунанбаев

Главная>Поэзия

Абай Ќђнанбаев
Кљзімніњ ќарасы
Ќансонарда бџркітші шыѓады ањѓа
Ќандай ќызда лѕззат бар жан татпаѓан?
Ќаќтаѓан аќ, кџмістей кењ мањдайлы
Ќартайдыќ, ќайѓы ойладыќ, ђлѓайды арман
Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім
Абай Жасымда ѓылым бар деп ескермедім
Сакен Сейфуллин
Алтай
Боранда
Жапон аќынынан
Далада
Жас ќазаќ марсельезасы
Жыл басы ќарлыѓаш!
Жазѓытђры
Ѓашыќ жар
 
Ќадыр Мырза Ѕли
•Бес баќыт
•Сауал 
Муќаѓали Маќатаев
Баќыт іздеп
Мастыњ монологы
Жер
Жартасќа жалѓыз гџл љсер
Раќмет, Дала!
Ќазаќ жері
 
Ѕ. Дџйсенбиев
Сырласу
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім

Саяламай, сай таппай, 
Не кџн туды басыња 
Кџні-тџні жай таппай? 
Сен жайыња жџргенмен, 
Ќыз љле ме бай таппай? 
Тџн кезгеніњ маќђл ма, 
Жан-жаѓыња жалтаќтай? 
Љлермін деп жџрмісіњ, 
Мђнан басќа жан таппай? 

Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім! 
Сабыр тџбі — сары алтын. 
Сабыр ќылсањ жайыњды 
Білер ме екен бекзатым? 
Кљњіл аулап сљз айтар 
Арадаѓы тілхатым. 
Аѓын судай екпіндеп, 
Лайы жоќ, суатым. 
Ауру да eмес, сау да емес, 
Ќђрыды ѕл-ќуатым. 
Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім! 
Сана ќылма бекерге! 
Сана ќылѓанмен пайда жоќ. 
Дџние даяр љтерге, 
Ажал даяр жетерге. 
Хош, ќыз алсын ќойнына, 
Бейнет кљрмей, дѕулет жоќ, 
Ѕлі барып кетерге, 
Оныменен бойыња 
Иман, дѕулет бітер ме? 
Адалды сатсањ арамѓа, 
Ќђдай ќабыл етер ме? 
Ќыз сђйеді мені деп, 
Оѓан кљњіл кљтерме! 

Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім! 
Сарќа берме санасын. 
Бѕрін љзіњ білсењ де, 
Ѕлі-аќ љзіњ танасыњ. 
Љртенесіњ, жанасыњ, 
Љз-љзіњнен бейнетке 
Љз басыњды саласыњ. 
Ќай мезгілде тойѓыздыњ 
Аюдайын аѓасын. 
Ќатыны мен ќалашын? 
Ќарсаќ жортпас ќара адыр, 
Ќарамай неге шабасыњ? 
Сонда тѕуір бола ма, 
Ђстап ап біреу сабасын? 
Киіміњді тонасын, 
Елге де кулкі боласыњ. 

Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім! 
Саѓынышќа сарѓайма! 
Жѕй жџрсењ де ќыз ќумай, 
Сені біреу ќарѓай ма? 
Ќыз іздесењ, ќалыњ бер, 
Мђным аќыл болмай ма? 
Кљріп алсањ керіктіні, 
Тањдап алсањ тектіні, 
Сонда да кљњіл толмай ма?


Hosted by uCoz