Сѕкен Сейфуллин

Сакен Сейфуллин

Главная>Поэзия
Абай Ќђнанбаев
Кљзімніњ ќарасы
Ќансонарда бџркітші шыѓады ањѓа
Ќандай ќызда лѕззат бар жан татпаѓан?
Ќаќтаѓан аќ, кџмістей кењ мањдайлы
Ќартайдыќ, ќайѓы ойладыќ, ђлѓайды арман
Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім
Абай Жасымда ѓылым бар деп ескермедім
Сакен Сейфуллин
Алтай
Боранда
Жапон аќынынан
Далада
Жас ќазаќ марсельезасы
Жыл басы ќарлыѓаш!
Жазѓытђры
Ѓашыќ жар
 
Ќадыр Мырза Ѕли
•Бес баќыт
•Сауал 
Муќаѓали Маќатаев
Баќыт іздеп
Мастыњ монологы
Жер
Жартасќа жалѓыз гџл љсер
Раќмет, Дала!
Ќазаќ жері
 
Ѕ. Дџйсенбиев
Сырласу

 

 

Жазѓытђры

Кеш. Ымырт. Таудыњ іші... жазѓытђры,
Ќђлпырды шыќќа оранып ойы — ќыры.
Тѕніне ќђлпырѓан аќ перде жапќан
Сђлудай тау менен тас жердіњ тџрі.

Аќторѓын, жењіл мђнар тауды басќан
Ай менен жђлдыздардыњ шашќан нђры.
Биік шыњ, биік таулар айбат шегіп
Тџнеріп ќџзеткендей бірін-бірі.

Жањѓырып ѕр дыбысты ќайта айтады.
Керемет, тауда жан бар, тау, тас тірі.
Бђталар, кљлењкеде тђрѓан шыњдар
Тасада тђрѓан тљніп бейне ђры.

Аѓаштыњ жапыраќтары сыбырласќан
Жасырын майда желдіњ айтќан сыры.
Іздеген ѓашыќтарын бђлбђлдардыњ
Естілдіњ кљкірек жарып айтќан жыры.

Жан салып тау ішіне кљрік берген
Ќелген жаз, махаббаттыњ кљркем пірі.

1919 жыл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz