Сѕкен Сейфуллин

Сакен Сейфуллин

Главная>Поэзия
Абай Ќђнанбаев
Кљзімніњ ќарасы
Ќансонарда бџркітші шыѓады ањѓа
Ќандай ќызда лѕззат бар жан татпаѓан?
Ќаќтаѓан аќ, кџмістей кењ мањдайлы
Ќартайдыќ, ќайѓы ойладыќ, ђлѓайды арман
Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім
Абай Жасымда ѓылым бар деп ескермедім
Сакен Сейфуллин
Алтай
Боранда
Жапон аќынынан
Далада
Жас ќазаќ марсельезасы
Жыл басы ќарлыѓаш!
Жазѓытђры
Ѓашыќ жар
 
Ќадыр Мырза Ѕли
•Бес баќыт
•Сауал 
Муќаѓали Маќатаев
Баќыт іздеп
Мастыњ монологы
Жер
Жартасќа жалѓыз гџл љсер
Раќмет, Дала!
Ќазаќ жері
 
Ѕ. Дџйсенбиев
Сырласу

 

 

 

Fашыќ жар

Кетпейтін естен ѓашыќ жар!
Айталмай жџрген сљзім бар;
Талай жерде оќталдым
Айтуѓа кљріп ђят — ар.

Кљкірек жанып жџргенде
Жанасуѓа болып зар.
Жџректіњ сырын айтуѓа
Реті келді бџгін дѕл.

Ќђр љлењ деп ойлама,
Сљзге ынталы ќђлаќ сал!
Кџйдім, жандым жалындай
Киын, ќалќаш, біздіњ хал!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hosted by uCoz