Сѕкен Сейфуллин

Сакен Сейфуллин

Главная>Поэзия
Абай Ќђнанбаев
Кљзімніњ ќарасы
Ќансонарда бџркітші шыѓады ањѓа
Ќандай ќызда лѕззат бар жан татпаѓан?
Ќаќтаѓан аќ, кџмістей кењ мањдайлы
Ќартайдыќ, ќайѓы ойладыќ, ђлѓайды арман
Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім
Абай Жасымда ѓылым бар деп ескермедім
Сакен Сейфуллин
Алтай
Боранда
Жапон аќынынан
Далада
Жас ќазаќ марсельезасы
Жыл басы ќарлыѓаш!
Жазѓытђры
Ѓашыќ жар
 
Ќадыр Мырза Ѕли
•Бес баќыт
•Сауал 
Муќаѓали Маќатаев
Баќыт іздеп
Мастыњ монологы
Жер
Жартасќа жалѓыз гџл љсер
Раќмет, Дала!
Ќазаќ жері
 
Ѕ. Дџйсенбиев
Сырласу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛТАЙ

Айбатты Алтай тауы бђлттан асќан,
Басыњ ќар — ќысы жазы ќырау басќан.
Айдынды Азияныњ ќарауылы —
Шудалы аќбас бура кљбік шашќан.

Љр Алтай ызѓарланѓан кљкке тиіп,
Љр кеуде аќ мамыќтай тљсіњ биік!
Џймелеп кљктен бђлттар ќоршап тљніп
Аймалап аќ тљсіњді ќђшќан суйіп.

Басыњнан суыњ мђздай мљлдір бђлаќ,
Кџрілдеп кљбіќ шашып тљмен ќђлап,
Мыњ тџрлі ѕнге ќосќан сарындарыњ-,
Кљш жерден ќђрыш ќанып естір ќђлаќ.

Басыња жан шыќпаѓан шыњ-ќђз ќия!
Жалѓыз-аќ ќара бђркіт салѓан ђя.
Тљсіњде жђмсаќ сая салќын иісті,
Кљк шалѓын, тџрлі шешек, љскен мия.

Бауырыњда аќ бљкенніњ ылаѓы ойнап,
Саѓымдай сумањдаѓан салып ойнаќ.
Уа шіркін! Шыњ ќђзыња келіп шыѓып,
Отырсам ќызыл жібек ѕлем байлап!..

Бџркіттей отырсам мен келіп ќонып,
Айнала дџниені кљздеп шолып.
Сањќылдап Азияѓа салсам ђран,
Жиналса ќызыл ерлер лек-лек болып.

Тљмен тап Европада майдан ашса,
Серт ќылып белін байлап, туын жазса,
Алтайдан жѕрдем кџтіп, жаудан ќайтпай,
Не љлмек, не жењбек боп ђрандасса.

Алысќан бауырларѓа ќљзді салсаќ,
Ерлерін Азияныњ жинап алсаќ,
Жањѓыртып жер-дџниені, “жау ќайда” лап,
Леќ-лек боп зор майданѓа біз де барсаќ.

Ќара жер ќайыстырып ќанат жазсаќ,
Алтайдан Европаѓа ќаптап ассаќ,
Борсыќтай ќанѓа семіз мырзалардыњ,
Ќђтырѓан семіздіктен жынын бассаќ.

Жауды езіп Европадан љтсек аттап,
Дџниені ђрандатып алсаќ ќаптап;
Орнатып жер-дџниеге тегіс тењдік,
Жоќ ќылсаќ жуандарды езіп-таптап.

...Љр Алтай аќбас бура кљбік шашќан,
Тљмен тап жер кџњірентіп майдан ащќан.
Алтайдан жѕрдем ќџтсек ќайтер едіњ
Бѕйгіге басын тігіп ђрандасќан?!

1923 жыл.

 

Hosted by uCoz