Мђќаѓали Маќатаев

Мукагали Макатаев

Главная>Поэзия
Абай Ќђнанбаев
Кљзімніњ ќарасы
Ќансонарда бџркітші шыѓады ањѓа
Ќандай ќызда лѕззат бар жан татпаѓан?
Ќаќтаѓан аќ, кџмістей кењ мањдайлы
Ќартайдыќ, ќайѓы ойладыќ, ђлѓайды арман
Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім
Абай Жасымда ѓылым бар деп ескермедім
Сакен Сейфуллин
Алтай
Боранда
Жапон аќынынан
Далада
Жас ќазаќ марсельезасы
Жыл басы ќарлыѓаш!
Жазѓытђры
Ѓашыќ жар
 
Ќадыр Мырза Ѕли
•Бес баќыт
•Сауал 
Муќаѓали Маќатаев
Баќыт іздеп
Мастыњ монологы
Жер
Жартасќа жалѓыз гџл љсер
Раќмет, Дала!
Ќазаќ жері
 
Ѕ. Дџйсенбиев
Сырласу

 


Мастыњ монологы

Аќымаќќа болмайды аќыл айтып, 
Алдап кетер кљзіњді баќырайтып. 
Аѓажан, маѓан несін ѕуре болдыњ 
Бір ауыз сљзіњізге татымайтын. 

Басуѓа кџш жоќ менде мас желікті, 
Аќыл бермей, тѕњірім бас беріпті. 
Бір тџйір аќыл ќонбай кетіп барам, 
Мінеки, ќырыќ бірге жас келіпті. 

Жоламай ќђрбыларым сырласуѓа, 
ВІнілер ажуалап ќђрдасымдай, 
Ѕлі де ќылтыњ-сылтыњ жџр басылмай, 
Базарда беті ашылѓан ђрѓашыдай. 

Мендегі кљрік бљтен, желік бљтен, 
Ит ќђйрыѓын бђлѓаса, еріп кетем. 
Кім білсін, апам мені кљтергенде 
Есектіњ миына жерік пе екен? 

Аѓажан, сљзіњізге татымайтын 
Аќымаќќа ќайтесіз аќыл айтып? 
Тартты, ѕне, ол мџйістегі шайханаѓа, 
Баса киѕп кепкісін жапырайтып.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz