Мђќаѓали Маќатаев

Мукагали Макатаев

Главная>Поэзия
Абай Ќђнанбаев
Кљзімніњ ќарасы
Ќансонарда бџркітші шыѓады ањѓа
Ќандай ќызда лѕззат бар жан татпаѓан?
Ќаќтаѓан аќ, кџмістей кењ мањдайлы
Ќартайдыќ, ќайѓы ойладыќ, ђлѓайды арман
Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім
Абай Жасымда ѓылым бар деп ескермедім
Сакен Сейфуллин
Алтай
Боранда
Жапон аќынынан
Далада
Жас ќазаќ марсельезасы
Жыл басы ќарлыѓаш!
Жазѓытђры
Ѓашыќ жар
 
Ќадыр Мырза Ѕли
•Бес баќыт
•Сауал 
Муќаѓали Маќатаев
Баќыт іздеп
Мастыњ монологы
Жер
Жартасќа жалѓыз гџл љсер
Раќмет, Дала!
Ќазаќ жері
 
Ѕ. Дџйсенбиев
Сырласу

 


Жер

Жер! 
Сеніњ есігіњді ќаѓып тђрмын, 
Сен бесігім болмасањ, наѓып тудым?! 
Љз ђямды љзіме ќимайсыњ ба, 
Неге мђнша пендењді сабылттырдыњ?! 
Жер! 
Сеніњ есігіњді ќаѓып тђрмын! 

Љтті менен, 
Бѕрі де љтті менен, 
Ђлыњмын тілеуіњді кљп тілеген. 
Жер! 
Менмін... Адаммын ѓой... 
Аясањшы! 
Адаммын, 
Кџнде сеніњ арќањды тепкілеген. 

Љзіњніњ сѕбиіњмін ќђндаќталѓан, 
Тџсіндім... 
Сенсіз, Ана, кџн жоќ маѓан. 
Асылып жауыр ќылѓан арќањнан да 
Ќойыныњ ѕлдеќайда ќымбат маѓан!

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz