Ќадыр Мырза Ѕли

Кадыр Мырза Али

Главная>Поэзия
Абай Ќђнанбаев
Кљзімніњ ќарасы
Ќансонарда бџркітші шыѓады ањѓа
Ќандай ќызда лѕззат бар жан татпаѓан?
Ќаќтаѓан аќ, кџмістей кењ мањдайлы
Ќартайдыќ, ќайѓы ойладыќ, ђлѓайды арман
Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім
Абай Жасымда ѓылым бар деп ескермедім
Сакен Сейфуллин
Алтай
Боранда
Жапон аќынынан
Далада
Жас ќазаќ марсельезасы
Жыл басы ќарлыѓаш!
Жазѓытђры
Ѓашыќ жар
 
Ќадыр Мырза Ѕли
•Бес баќыт
•Сауал 
Муќаѓали Маќатаев
Баќыт іздеп
Мастыњ монологы
Жер
Жартасќа жалѓыз гџл љсер
Раќмет, Дала!
Ќазаќ жері
 
Ѕ. Дџйсенбиев
Сырласу

 


Бес баќыт

Жылдар болса еншінъде, уълесінъде.
Жылайсынъ ба?
Жаркъылдап куълесінъ де!
Къызыкъпайтын дуьние, муьлігінъе
Не керегін жігітке білесінъ бе?!

Енъ алдымен жар керек куьлкі етпейтін,
Ол туъргъанда арадан туьлкі оьтпейтін,
Тау къозгъалса къозгъалсын - ынъкъ етпейтін,
Жер къозгъалса, къозгъалсын - буьлк етпейтін!

Содан кейін къыз керек анасындай
Акъылдасар агъасы баласынбай.
Ашыкътыгъы суьйкімді къаласындай,
Жомарттыгъы суьйікті даласындай.

Къуърдас керек жайлауынъ, оьрісіндей,
Оьнегелі даланынъ серісіндей.
Не десенъ де шыдайтын терісі бір
Бегемоттынъ бес елі терісіндей.

Мен емеспін бакъыттан буъзылатын,
Къуъанышты оьтеді жуьзіп атым.
Коьрші керек айтпакъшы, барлыгъына
Къарайтын да ішінен къызыгъатын.

Сол бесеудінъ сыртында ел туьрады,
Соны уькъпагъан акъымакъты ант уьрады.
Солар болса, болгъаны - сорлы емессінъ!
Оьмір оьзі-акъ къалгъанын толтырады!..

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz