Сѕкен Сейфуллин

Сакен Сейфуллин

Главная>Поэзия
Абай Ќђнанбаев
Кљзімніњ ќарасы
Ќансонарда бџркітші шыѓады ањѓа
Ќандай ќызда лѕззат бар жан татпаѓан?
Ќаќтаѓан аќ, кџмістей кењ мањдайлы
Ќартайдыќ, ќайѓы ойладыќ, ђлѓайды арман
Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім
Абай Жасымда ѓылым бар деп ескермедім
Сакен Сейфуллин
Алтай
Боранда
Жапон аќынынан
Далада
Жас ќазаќ марсельезасы
Жыл басы ќарлыѓаш!
Жазѓытђры
Ѓашыќ жар
 
Ќадыр Мырза Ѕли
•Бес баќыт
•Сауал 
Муќаѓали Маќатаев
Баќыт іздеп
Мастыњ монологы
Жер
Жартасќа жалѓыз гџл љсер
Раќмет, Дала!
Ќазаќ жері
 
Ѕ. Дџйсенбиев
Сырласу

 

Жапон аќынынан

Сџйгеніме жасырын
Тџнде жалѓыз барсам мен.
Терезе ашып сџйісіп,
Аузынан бал алсам мен.

Арсылдап ит, сен мені
Ќорќытпа деп “ќабармын”.
Тастасам сџйек џрмессіњ
Кљњліњді сейтіп табармын.

1917 жыл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz